Algemene voorwaarden UpFront website

De website www.upfront.be (hierna “de Website” genoemd) is eigendom van UpFront sprl/bvba, 15 rue de la Technique, 1400 Nivelles, België (hierna “UpFront” genoemd) en wordt beheerd en onderhouden door of in naam van die laatste. Het staat UpFront vrij op enig moment en naar eigen goeddunken de algemene voorwaarden te veranderen, iets toe te voegen of weg te laten. Het is aan te raden regelmatig de Website te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd. Het staat UpFront bovendien vrij naar eigen goeddunken op enig moment de Website van het internet te halen zonder voorafgaande kennisgeving.

Door het gebruik van de website www.upfront.be en alle andere websites en diensten van UpFront, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden.

Auteursrechten

Zowel de tekst-, foto-, display-, geluids- en animatiebestanden alsmede alle andere informatie en de wijze waarop ze grafisch zijn weergegeven op de Website, als de layout en de structuur van de Website als dusdanig zijn onderworpen aan de auteursrechten van UpFront of van UpFront’s moedermaatschappij Ricoh Belgium sa/nv, tenzij anders is bepaald. De Website mag volledig noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd, verspreid, gewijzigd of in andere websites worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van UpFront. Daarbij mag de inhoud ervan op geen enkele wijze worden gewijzigd en dienen alle meldingen aangaande het auteursrecht en de eigendom te worden overgenomen.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen op de Website zijn auteursrechterlijk beschermd door de handelsrechten van UpFront of UpFront’s moedermaatschappij Ricoh Belgium, tenzij anders is bepaald. Dit geldt vooral voor de bedrijfslogo’s en symbolen van UpFront. Noch deze Website, noch de gegevens erin kunnen op enigerlei wijze een derde het recht geven of worden aangewend om voor een derde het recht te verkrijgen op het gebruik van UpFront’s intellectuele eigendomsrechten.

Garantie

De informatie in deze Website wordt door UpFront aangeboden in de hoedanigheid waarin die zich bevindt en voldoet aan alle geldende wettelijke voorschriften. Hij wordt verstrekt zonder enige impliciete of expliciete garantie. Hoewel ervan wordt uitgegaan dat de informatie correct is, zijn fouten of onnauwkeurigheden niet uitgesloten. UpFront garandeert niet dat de functies of toepassingen in deze Website vrij zijn van onderbrekingen en/of storingen. UpFront kan ook niet garanderen dat de server en/of de Website vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. UpFront heeft er geen bezwaar tegen dat de inhoud van deze Website zich leent en/of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Zich toegang verschaffen tot het materiaal vanuit een gebied waar de inhoud ervan illegaal is, is verboden.

Disclaimer

UpFront wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor afwijkingen die het gevolg zijn van systeemfouten of van (tijdelijke of blijvende) tekortkomingen van de Website, zijn toepassing of andere tools. In de mate waarin de geldende wettelijke voorschriften dit toestaan, kan UpFront niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortspruit uit het gebruik van de Website of uit het onvermogen ze te gebruiken.

Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies. De gebruiker is niet verplicht de cookies te aanvaarden. Als hij dat niet doet, is het mogelijk dat de Website niet naar behoren werkt.

Links naar pagina's van derden

UpFront heeft zijn Website bij wijze van service gekoppeld aan pagina’s van derden, waaronder die van Ricoh Belgium. Omdat die websites geen eigendom zijn van en ook niet worden beheerd door UpFront, kan UpFront niet aansprakelijk worden gesteld voor deze sites of hun inhoud. Het gebruik van deze links gebeurt op eigen risico. Zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van UpFront is het de gebruiker niet toegestaan de Website te koppelen aan zijn eigen of aan eender welke andere website..

Vertrouwelijke en aan eigendomsrechten onderworpen informatie

UpFront wenst geen vertrouwelijke of aan eigendomsrechten onderworpen informatie van derden te ontvangen via de Website. Gegevens die of materiaal dat naar UpFront verstuurd wordt, mogen geen vertrouwelijk karakter hebben. UpFront kan niet worden verplicht dergelijke gegevens of materiaal te controleren, te evalueren of te aanvaarden.

Door gegevens of materiaal naar UpFront te sturen, geeft de verzender UpFront de onbeperkte en onherroepelijke toestemming deze gegevens of dit materiaal te gebruiken, te verveelvoudigen, te publiceren, uit te voeren, aan te passen, over te dragen en te verspreiden. De verzender stemt er bovendien mee in dat UpFront de ideeën, concepten, knowhow of technieken gebruikt die hij om gelijk welke reden naar UpFront stuurt. UpFront kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot betalingen of compensaties in verband met deze informatie of materiaal.

Contact

In geval van vragen over deze algemene voorwaarden, kunnen die worden gestuurd naar het bovenstaande adres of naar info@upfront.be. Vermeld daarbij “vraag in verband met de website van UpFront sprl/bvba”.

Verbrekingsclausule

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onuitvoerbaar of in strijd is met de geldende wetgeving of met de rechtspraak, dan blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.

Rechtskracht

Deze algemene voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgsich recht.

Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel, België, bevoegd.

Algemene voorwaarden

Raadpleeg hieronder de algemene contractvoorwaarden van UpFront sprl/bvba

Algemene voorwaarden UpFront - A RICOH Company